dilluns, 13 d’octubre del 2014

Refranys preferits de l'Aforística catalana de Francesc Llagostera i Sala (1883)

Aforística catalana (1883),
de Francesc Llagostera i Sala (2a edició)
Un bon amic m'obsequia amb un exemplar de l'Aforística catalana ó sia col·lecció de refranis populars catalans feta per en Francesch Llagostera y Sala (Barcelona, segona edició, Llibreria d'Alvar Verdaguer, 1883), un dels molts reculls de refranys de finals del segle XIX, però que té el seu interès i la seva peculiaritat en el fet de ser anterior a la majoria d'obres d'Amades, Farnés, Bulbena i altres folkloristes de renom d'aquella època.

És un recull, sense explicacions, de refranys agrupats en nou temes generals i un final de modismes, on els agrupa, no alfabèticament, sinó per proximitat en el sentit. Tot sovint indica alguna sinonímia.

A la carta pròleg adreçada a Francesc Pelai Briz, a qui dedica l'arreplega, explica què el crida a fer aquest recull:

«Per rellans, y venintme tant á tom que mes no podia, vaig sentirme un dia ferit per lo agut, compendiòs y clar de alguns adagis, que, com qui no diu res surtiren en conversa de la boca de uns pagesos. Lo que no m'havia impressionat may, m'impressioná llavoras. Saborejantme en la contemplaciò dels que acabava de ohir y d'altres que á la memoria 'm vingueren, vaig per primera volta fixarme en que l'aforisme, siga literal ó metafórich, es comunment breu en sa enunciaciò, sentenciòs en son fons, senzill y clar en sa forma, y decisiu en son fallo, y llavors ensemps vaig comprendre ab quanta rahó s'ha dit, que 'ls refrans en sas respectivas nacions venen á ser com un tractat de moral práctica pera la il-lustraciò del poble. Y enamorat de la cosa, y pot ser veyent en ells un medi per sortirme dels sus-dit compromís, vencent escrúpols y posant —com sol dirse— fil á l'agulla, vaig imposarme la tasca de ferne una col-lecciò, col-lecció que ben ó mal acabada passo á oferirli y espero no 'm rebutjará, per mes que essent travall d'aprenent, estiga ple de taras».

Fa esment d'algunes obres que li han servit de referent, com ara Proverbes du pays de Béarn, recollits per V. Lespy (Montpeller, 1876), Quatre cents aforismes catalans, del Dr. Joan Carles Amat (Manresa), Fra Anselm, de Turmeda, Nou Fra Anselm (Vic, 1871) o Ramellets de proverbis, maximas refrans y aforismes recullits y posats en quartetas ab a traducció literal en francés, de Justin Prepatx (Perpinya, 1880).

Us ofereixo una petita tria, de cadascun dels temes, dels que m'han sobtat més o m'han semblat més significatius.

1. Aforismes referents á la Divinitat
 1. Deu de tota pedra fa paret
 2. Quan Deu vol sens núvols plou
 3. No's mou la fulla que Deu no ho vulla
 4. Deu me guard' d'un mal vehí y d'aprenent de violí
 5. De Deu digueren
 6. Qui fuig de Deu, debades corre
2. Aforismes referents al amor y al matrimoni
 1. Pensan los enamorats que tothom te'ls ulls tancats
 2. De las fruitas y'ls amors los primers son los millors
 3. Cada qual ab son igual
 4. Alzina y dona, de cent una de bona
 5. Dona y alzina, de cent una de fina
 6. Ulls hi ha que s'enamoran de lleganyas
 7. D'Olot ni dona ni porch
 8. La primera pastora, y la segona senyora
 9. A un bon altar no li calen floreras
 10. L'home gelós d'un mal ne te dos
 11. Ahont hi ha barrets ni hi campan caputxas
 12. La viuda qu'es guapa y rica, ab un ull plora y ab l'altre repica
 13. Marit y molla caben en una olla
3. Aforismes referents á la paternitat y á la familia
 1. Amor de mare, tot lo demés es ayre
 2. Vells y nins tots son afins
 3. Fill ets, pare serás, tal farás, tal trobarás
 4. Dels pecats dels pares los fills ne van geperuts
 5. Lo escarabat diu á son fill «perla»
 6. Las dents de la gossa no fan mal als cadells
 7. Los testos arretiran á las ollas
 8. De boy principi los pans se fan geperuts
 9. De xich xiquet se cria l'arbre dret
 10. Lo que s'apren en lo bres, no s'oblida ja may mes
 11. Lo ferre quan es calent se dobla més fácilment
 12. Barallas de canalla foch de palla
 13. Com mes xica es la nou mes fressa mou
4. Aforismes referents á la higiene, medecina, etc.
 1. Carn fa carn y vi fa sanch
 2. Bo, poquet y sovintet, es al cos profitoset
 3. Lo que no agrada als ulls, no agrada á la boca
 4. Lo millor formatge te cuchs
 5. Lo pa de la vehina es medecina
 6. La regla manté'l cos y la butxaca y fa anar dretas las casas
 7. Mes n'ha mort la cena, que n'ha curat Avicena
 8. No digas may d'aquesta ayga no beurè, per tèrbola que siga
 9. Lo ví fa sanch y l'ayga fanch
 10. Al mal de ventre'l cagar lo trempa
 11. Fan mes quatre ulls que dos
 12. La experiencia es mare de la ciencia
 13. Mes val un ay! que cent gemechs
 14. Tots havem nascut despullats
 15. Val mes sentencia de metge que de jutge
5. Aforismes referents á la atmósfera y vida rural
 1. Lo mercader á la plassa y lo menestral á casa
 2. Lo pagés á la terra y lo soldat á la guerra
 3. Qui no pot segar, espigola
 4. No's pot dir blat que no siga al sach y encara ben lligat
 5. La casa en cantò y la vinya en recò
 6. Tant si es grossa com si es xica, l'espina quan naix ja pica
 7. Cada fusta te son grop
 8. Tot just ha sortit del ou, y tot ho posa en renou
 9. Las matas tenen ulls y las parets aurellas
 10. Hisenda de molts se la menjan los caragols
 11. Terra de romaní, terra de poch ví
 12. Segons l'aucell la gabia
 13. Segons l'ase l'albarda
 14. Segons lo sant los encens
 15. Segons la bossa la carrossa
 16. Segons l'arbre'l fruyt
 17. Segons la campana'l so
 18. Segons lo guany lo despés
 19. Segons la paga la feyna
 20. Quan lo dia creix lo fret neix
 21. Desprès dels trons vè la pluja
 22. Per Sant Pau, una hora hi cau
 23. Per Sant Vicens lo sol entra pels torrents
 24. Per Sant Matías, tant de nit com de días
 25. Per Sant Matias, ja entra'l sol per las ombrías
 26. Per Santa Llúcia un pas de pussa; per Nadal un pas de pardal, per Sant Esteve un pas de llebra, per Any nou un pas de bou, per Sant Silvestre, per la porta o per la finestra y pels Reys ase es qui no'u coneix
 27. A cavall donat no li miris lo dentat
 28. A burro regalat, no li miris lo bast
 29. Per fondo que's fassa 'l foch sempre respira
6. Aforismes referents á la amistat
 1. En dihent las veritats se perden las amistats
 2. De ví, tocino y amich, lo millor lo mes antich
7. Aforismes referents á bons concells y bonas circunstancias morals
 1. Lo cap dret y lo cor net
 2. Qui no te diners en bossa ha de tenir mel en boca
 3. La millor paraula es la que's queda per dir
 4. Val mes ciencia que diners
 5. Entre poch y massa la mesura passa
 6. Val mes pedás que forat
 7. Val mes xich que mich
 8. Val mes tart que may
 9. Val mes poch que gens
 10. Pot mes l'enginy que la forsa
 11. No cerquis lluny lo que tens aprop
 12. No hi ha res mes barato que lo que's paga ab diners
 13. Feyna feta no te destorb
 14. Feyna comensada es mitj acabada
 15. Si tens la qua de palla no poses foch á la falla
 16. Val mes ser cap d'arengada que qua de pagell
 17. Tota cosa regalada surt mes cara que comprada
 18. La clau es la pau
8. Aforismes referents á defectes ó vicis
 1. Arbre dolent no pot donar bon fruyt
 2. Fugint del foch se cau á las brasas
 3. Surtint del fanch se cau al barranch
 4. Com mes gros es lo clau mes forat fa
 5. Qui molt abrassa y poch estreny, dona probas de poch seny
 6. Cent quimeras no pagan un deute
 7. Com mes alt mes animal, y com mes gros mes talós
9. Aforismes de sentit irónich ó ánfibologich
 1. Menja gat, sardina, que ja cagarás la espina
 2. Tal-la, tal-lera, tant es en Pere com en Barenguera
 3. Uns naixen ab una flor al cul y altres ab una banya
 4. Puja mes lo farciment que'l gall
 5. Puja mes la paella que'l manech
 6. Puja mes lo such que las talladas
 7. No es tan alta l'esglesia, que no vegi'l campanar
 8. La cara tinga neta que'l cul no ix á la finestra
 9. Fes lo que't dich y no miris lo que faig
 10. A la Seu si no pots ficarhi la cama ficahi'l peu
 11. Totas las moscas tenen set, y'ls mosquits prenen tabach
 12. Endavant las atxas, y cremavan teyas
 13. Qui no vulgui pols que no vaja á l'era
 14. Molts donan un aglá per fer cagar un roure
 15. Al home per la paraula y al bou per la banya
 16. Lo sabater es lo mes mal calsat
 17. Sant Hilari prop d'Arbucias, dotze donas, tretze bruixas
 18. Lo que'ls ulls no veuhen lo cor no'n dol
 19. Qui molt s'abaixa lo cul ensenya
 20. Tres quintars fan dotse arrobas, comptes vells barallas novas
 21. Tot son vuyts y nous y cartas que no lligan
 22. Del dit al fet hi va un gran tret
 23. La qua no fa l'aucell
 24. Tots los caps tenen cabells, mes no tots tenen cervell
 25. Content jo, content tothom
 26. Roda'l mon y torna al born
 27. Quan l'Urgell plora, la Sagarra riu
 28. Primer jo, després jo y sempre jo
10. Aforismes indeterminats
 1. No hi ha pitjor clavilla que la del mateix fust
 2. Paraulas y plomas lo vent se las emporta totas
 3. De llunyas terras llargas mentidas
 4. Al ferrer no li vajas á vendre baldas
 5. A vegadas los Pare-nostres trauhen las Ave-Marias del cap
 6. Per davant la garagara, y al detrás la punyalada
 7. Tant va'l canti á la font que per fí's trenca
Modismes
 1. Lo cul de'n Jaumet, no pot seure ni estar dret
 2. L'escrúpol de Fra Gargall, que escupía al hábit per no escupir á terra
 3. Lo secret de l'Ametller, no'l sab sino un de cada carrer
 4. Lo miracle de Mahoma, es posarse al sol y trobarse á l'ombra
 5. La gent de Ridaura, la deixa caure
 6. Los de Sanahuja, se posan sota la pluja
 7. Lo camí del peresós, per un pas ne dona dos
 8. La lley del embut, ample per mí y estreta per tú
 9. Lo punt de las donas, tretze son tretze
 10. En la casa de'n Garlanda, tira quiscú per sa banda
 11. En lo temps de'n Belluga, campi qui puga
 12. L'escusa del malalt, mulla'l llit y diu que sua
 13. Lo sentiment de la viuda rica, que ab un ull plora y ab l'altre repica
 14. La cansó de la Puput, qui gemega ja ha rebut
 15. Las ganancias de la Peix frit, que'l venía á quatre y'l comprava á sis
 16. Lo patró Aranya, embarca, embarca y ell queda en terra
 17. Lo travall de'n Galvana, es buscar caps de setmana
 18. En Ja Ja may feu la casa, sino en 'Ja está fet'
 19. En la taula de'n Bernat, qui no hi es no hi es contat
 20. La ventura de la barca, es sent jove travallar y á la vellesa cremar
 21. En lo lloch de la guineu, qui s'aixeca no s'asseu
 22. Lo conte de la vella, que'l treya ab los dits
 23. Lo cavall de Sant Martí, va viure fins que va morir